Ο Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-93) σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών και υλικών αποκατάστασης δικτύου άρδευσης  για τις  ανάγκες του Δήμου Λέσβου» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: εκατόν εξήντα τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (163.600,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 17/06/2016.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 17/06/2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 07/07/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα  15:00 .

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 13/07/2016, 11:00 π.μ.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τα προς προμήθεια υλικά  βρίσκονται στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2251350565-516.

Αναλυτικά :