Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο«Προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης».

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η αριθ. 757/22-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ 110/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της αριθμ 110/2020 τροποποιημένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  27-11-2020 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 Αναλυτικά 

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Μελέτη