Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει “Πρόχειρο διαγωνισμό’’, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (στην τιμή της μελέτης) για την προμήθεια υδραυλικών εν γένει ειδών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου.

Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντίγραφου μελέτης είναι η 17 / 06 / 2015 και ώρα 13:00.

Η ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών είναι η 17/06/2015 και ώρα 15:00.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 18 Ιουνίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 11:30 έως 12:00 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 2ος όροφος Γραφείο Προμηθειών (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη).

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται, όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και ανείων για ποσό ίσο προς 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, δηλ. 5% Χ 25.862,00 € = 517,24 €, σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το ημόσιο.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του ήμου Λέσβου.Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στα τηλέφωνα 22513-50565 & 22513-50516, και στο Γραφείο Προμηθειών του ήμου Λέσβου, κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά η μελέτη εδώ

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Παναγιώτης Τσουπής