Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει ανοιχτό διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή λίτρου καυσίμου, η οποία προκύπτει με ποσοστό έκπτωσης (%) που θα δοθεί επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης, κατά την ημέρα παράδοσης έκαστου είδους καυσίμου (πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και αμόλυβδη βενζίνη), όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά από τον αρμόδιο φορέα για την Π.Ε. Νομού Λέσβου, όπως ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την : «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δ.Ε. Μυτιλήνης και πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού» .

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων έντεκα ευρώ (€ 520.011,00), εκ των οποίων 448.285,34 ευρώ είναι για την προμήθεια και 71.725,66 ευρώ είναι για ΦΠΑ 16%.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες της Δ.Ε. Μυτιλήνης του Δήμου Λέσβου και υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

Το χρονικό διάστημα της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Αναλυτικά :