Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό άνω των ορίων διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Μυτιλήνης και των ΝΠΔΔ αυτού και λιπαντικών Δήμου Μυτιλήνης, προϋπολογισμού 1.554.358,46 ευρώ με το Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 30% για την ομάδα Α).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ 29/06/2020, Ώρα 15:30.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 2/07/2020, Ώρα 15:30.

Αναλυτικά: