Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και λιπαντικών Δήμου Λέσβου».

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων, κίνησης και θέρμανσης, για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, κατά τμήμα – ομάδα ειδών του διαγωνισμού, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 2.3.1 της διακήρυξης

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από οικονομικούς φορείς εγγεγραμμένους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών Παρασκευή, 23/11/2018 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: