Ο Δήμαρχος Λέσβου Γαληνός Σπυρίδων διακηρύσσει δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού και λιπαντικών Δήμου Λέσβου».

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.240.427,52 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκ των οποίων 1.060.194,46 ευρώ είναι για την προμήθεια και 180.233,06 ευρώ είναι για ΦΠΑ 17%.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού.

Το χρονικό διάστημα της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: Παρασκευή, 18/11/2016 και ώρα 14:00.
  • Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Πέμπτη, 24/11/2016 και ώρα 14:00.

Λήψη πληροφοριών: Διεύθυνση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Λέσβου, Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων & Μηχανολογικού Εξοπλισμού Ν-Α Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 21, Μυτιλήνη, Α’ όροφος, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκης Γρηγόριος, τηλέφωνο +30 2251055637, FAX +30 2251027090, email: gregkyrs@gmail.com.

Αναλυτικά :