Προμήθεια υγρών καυσίμων για την Δημοτική Ενότητα Kαλλονής

Περίληψη Διακήρυξης

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Διενεργεί δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με συμπλήρωση τιμολογίου και με τη μέθοδο της χαμηλότερης προσφοράς, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (%) σε ακέραιες μονάδες πάνω στη μέση τιμή λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου, όπως αυτές προσδιορίζονται από τον αρμόδιο φορέα για το Νομό Λέσβου (Τμήμα Εμπορίου) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για την Δημοτική Ενότητα Καλλονής».
Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 55.020,54 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου είδους, εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, οι οποίοι παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, ασχολούνται συστηματικά με την εμπορία και διάθεση υγρών καυσίμων και διατηρούν πρατήρια υγρών καυσίμων διαθέτοντας τη νόμιμη άδεια λειτουργίας. Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8 και 18 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια κατά τον συμφερότερο κατά τη γνώμη του τρόπο, εξ’ ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές ανά είδος καυσίμου.

Στην περίπτωση αυτή υπογράφονται ξεχωριστές συμβάσεις κατά προμηθευτή με τους ίδιους όρους, οι οποίοι αναφέρονται στις Συγγραφές Υποχρεώσεων και στην Διακήρυξη.Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να κατακυρώσει το διαγωνισμό, σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, στον διαγωνιζόμενο που διαθέτει την καλύτερη σχέση απόστασης του πρατηρίου του από την έδρα της Δημοτικής Ενότητας.

Επίσης, ο Δήμος Λέσβου διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης, δηλαδή να αυξήσει τις ποσότητες και το οικονομικό αντικείμενο της προμήθειας ως και 30%, εφ’ όσον το κρίνει σκόπιμο, ανάλογα με τις οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων και την οικονομική δυνατότητα του Δήμου.
Ο Δήμος μπορεί να μην εξαντλήσει το σύνολο της σύμβασης και μπορεί να μεταφέρει χρηματικά ποσά και ποσότητες από τον κωδικό ενός συμβατικού καυσίμου σε άλλο κωδικό συμβατικού καυσίμου του αναδόχου, χωρίς να μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της σύμβασης, για οποιοδήποτε λόγο κρίνει η υπηρεσία αναγκαίο και χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα αμφισβήτησης.

Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι μέχρι 31/12/2014.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντιγράφου της μελέτης και συμπληρωματικών εγγράφων είναι 7 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 13:00 μμ.

 

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προφορών είναι 10 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 πμ έως 10:30 πμ, στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Β’ όροφος, Μυτιλήνη Τ.Κ.81100.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο Κίνησης του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 Α’ όροφος, Μυτιλήνη, Τ.Κ.81100, αρμόδιος υπάλληλος κ. Κυριάκης Γρηγόριος, τηλέφωνο 22510-23980, Fax 22513-50510.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής περιγράφονται στην Διακήρυξη.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 2.751,03 ευρώ για το σύνολο της προμήθειας ή ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού των προσφερόμενων ειδών, μαζί με τον ΦΠΑ.
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ