Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων προϋπολογισμού 443.900,24  ευρώ με το Φ.Π.Α..

Στοιχεία επικοινωνίας :
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.
Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Ταχ.Κωδ.:81100
Τηλ.:2251350516, 2251350565
Telefax:2251350510
E-mail:  promithies@mytilene.gr
Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 24η Απριλίου 2017,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 39592.

Αναλυτικά :