Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), για τις ανάγκες του Δήμου Μυτιλήνης, συνολικού προϋπολογισμού 1.706.530,00 € άνευ Φ.Π.Α. (1.860.117,70 € με Φ.Π.Α.).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα η 23η Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 14.00΄. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 29/12/2020 και ώρα 12.00΄μ.

Αναλυτικά: