Η Δημαρχούσα Αντιδήμαρχος προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας τροφίμων προϋπολογισμού 382.575,95 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..

Η προμήθεια αφορά για κάθε φορέα ξεχωριστά τις  παρακάτω ομάδες και τμήματα, τα οποία είναι τα εξής:

-Φορέας Α1 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Ομάδες Παιδικών Σταθμών εννέα (9) και επιπλέον υποδιαιρείται σε έξι (6) τμήματα τροφίμων ανά ομάδα .

-Φορέας Α2 ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, διαιρείται σε δύο (2) τμήματα τροφίμων.

-Φορέας «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» Πρότυπος Μονάδα ηλικιωμένων «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» σε δέκα (10) τμήματα τροφίμων .

-Φορείς Δήμος Λέσβου και ΝΠΔΔ,-ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- σε δύο (2) τμήματα .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr  του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 3η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00. Συστημικός αριθμός διαγωνισμού: 61374.

Αναλυτικά: