Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια Τζαμιών, Τσόχας και ειδών Διακόσμησης”.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της  ομάδας ειδών της προμήθειας, μέχρι και τις 14:00΄ της Δευτέρας 16-03-2020.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Αντωνέλλος Μαρίνος στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Αναλυτικά: