Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμηθείας με τίτλο Προμήθεια Τζαμιών, Τσόχας και ειδών Διακόσμησης  προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 6.820,00 €  χωρίς ΦΠΑ (17%)  .

H Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Μελέτη