Ο Δήμος Μυτιλήνης πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια συστημάτων συναγερμού και κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης”.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί: α)οι αριθ. 421/15-04-2020 και 422/15-04-2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, και β)η βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο της ομάδας ειδών της προμήθειας, μέχρι και τις 14:00΄ της Τρίτης 28-04-2020.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ