Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια συστημάτων συναγερμού και κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης”.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α)οι αριθ. 421/15-04-2020 και 422/15-04-2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ 23/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και η αριθμ. πρωτ: 11050/21-04-2020 αρχική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της αριθμ 23/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 20-05-2020 Ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Μελέτη