Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια συστημάτων ήχου – tv – video, μικροφωνική, μεγαφωνική κτλ.”.

Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της αριθμ 95/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για όλα τα είδη της προμήθειας.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  04-12-2020 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: