Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο:  “Προμήθεια συστημάτων ήχου – tv – video, μικροφωνική, μεγαφωνική κτλ.”.

 Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η αριθ. 530/11-05-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ 42/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της αριθμ 42/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  22-05-2020 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Μελέτη