Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας συστημάτων ήχου, tv, video (μικροφωνικές – μεγαφωνικές), με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.066,67 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της με αριθ. 112/2017 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια, μέχρι τις 14:00΄ της Πέμπτης 17/08/2017.

Αναλυτικά :