Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.400,00 , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της συνημμένης με αριθ. 42/2016 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο την οικονομική προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος της προμήθειας ή υπηρεσίας, προς το Γραφείο Προμηθειών, μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου, μέσω fax ή μέσω e-mail, έως την Τρίτη 19/04/2016 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά :