Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμήθειας με τίτλο Προμήθεια σπόρων φυτών δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 13.760,00 €  χωρίς ΦΠΑ (9%)  .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  μέχρι και τις 14:00΄ της Πέμπτης 02/05/2019 .

Αναλυτικά: