Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει Επαναληπτικό “Πρόχειρο διαγωνισμό’’, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (στην τιμή της 7/2014 μελέτης), για την προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου, με τους ίδιους όρους της διακήρυξης.

 

Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντίγραφου μελέτης είναι η 27/ 08 / 2014 και ώρα 13:00.

Η ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών είναι 27/08/2014 και ώρα 15:00.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 28 Αυγούστου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:30 έως 11:00 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 1ος όροφος Γραφείο Προμηθειών (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη)

 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται,  όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα , ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής υπάρχουν.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, δηλ. 5% Χ 30.000,00 € = 1.500,00 €, σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, συντεταγμένης κατά τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Λέσβου.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στα τηλέφωνα

22513-50565 & 22513-50516, και στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά η μελέτη εδώ

    Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Κατράνης Νικόλαος