Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια σκυροδέματος για τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Θερμής, Γέρας, Ευεργέτουλα, Πλωμαρίου, Πολιχνίτου, Aγιάσου”, προϋπολογισμού 111.110,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με καταληκτική ημερομηνία την 20η  Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00’ μ.μ

Αναλυτικά :
Η Μελέτη
Το ΤΕΥΔ
Η Προκήρυξη
Η Διακήρυξη
Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
Το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς
Το Σχέδιο Σύμβασης
Τα Υποδείγματα Εγγυητικών
Οδηγίες ΤΕΥΔ