Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας σκυροδέματος για τις ανάγκες Β. Δ. Λέσβου, προϋπολογισμού 199.999,38 € (ΜΕ ΦΠΑ 17%) .

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 09η Αυγούστου 2017,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00 .

Αναλυτικά :