Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ΠΥΡΓΟΥ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ για τις ανάγκες των Δημοτικών Παραλιών  για το 2018 με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά από πλευράς τιμής, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.318,59 ευρώ με τον ΦΠΑ 17%, βάσει της από Αύγουστο  153/2018 Μελέτη   της  Δ/νσης Περιβάλλοντος   της αναφερόμενης στο θέμα προμήθειας.

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 807/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής , μέχρι τις 14:00΄ της    02/10/2018.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. ΜΟΥΤΣΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παρακάτω.

 Τηλ: 2251350565

Fax: 2251350510

e-mail: promithies@mytilene.gr

Η Μελέτη

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ