Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΚΑΤ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΣΕΝΓΚΕΝ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ”, προϋπολογισμού: 70.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 17%.

Αναλυτικά

Η περίληψη διακήρυξης

Η Αναλυτική Διακήρυξη

Η Μελέτη

Κάτοψη Σχεδίου