Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια Πλυστικού Μηχανήματος», προϋπολογισμού  έως του ποσού των εννέα χιλιάδων διακοσίων (9.200,00) ευρώ με ΦΠΑ 16% . (Αριθμός Μελέτης 75/2015).

Καλούνται όλοι  οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές μέχρι 23 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, Ελ.Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, όπου παρέχονται και σχετικές πληροφορίες.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευαγγελία Αργυρού, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ