Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια παραδοσιακών φωτιστικών τεχνολογίας LED με βραχίονα για την αντικατάσταση παραδοσιακών φωτιστικών στην Δ.Κ. Μήθυμνας και ιστών παραδοσιακών με φωτιστικά LED για την Τ.Κ. Σιγρίου (ομάδα 8)” της αριθμ. 71/2018 μελέτης προϋπολογισμού αξίας 17.092,02 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο όλων των  ειδών της προμήθειας, μέχρι  27-06-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: