ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «Προμήθεια οχημάτων καθαριότητας με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Ελ. Βενιζέλου 13-17- ΤΚ 81132 Μυτιλήνη, Τηλ. 22510-27777, Φαξ 22513-50600 E-mail dimos@mytilene.gr Ιστοσελίδα www.mytilene.gr.

 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τηλ. 2251350565/516, Φαξ 2251350510 E-mail promithies@mytilene.gr, Ιστοσελίδα mytilene.gr. Πληροφορίες : Π. Αράμβογλου, Ε. Αργυρού, Χ. Βαθρακούλης.
 2. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων  (leasing) .

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών για τις ανάγκες του Δήμου .

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.250.000,00€ (ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 1.008.064,52€, ΦΠΑ 24%: 241.935,48€)
 2. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: πέντε (5) έτη από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης.
 3. ΠΑΡΟΧΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ: Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ύψους 2% του συνολικού προϋπολογισμού της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και από τον υποψήφιο Ανάδοχο, στον οποίο θα κατακυρωθεί η χρηματοδοτική μίσθωση, Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο τεύχος προκήρυξης καθώς και Εγγυητική Καλής Λειτουργίας των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 4. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr. Έλαβαν συστημικούς αριθμούς : 91102-92149-92150-92151-92153, ανά ομάδα.
 5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.
 6. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα: 03/06/2020, Ώρα 11:00 π.μ.
 7. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα: 01/07/2020, Ώρα 14:00 μ.μ.
 8. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  06/07/2020, Ώρα 12:00.
 9. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, έως την 23/07/2020 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης promitheus.gov.gr.
 10. ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Ελληνική γλώσσα.
 11. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Σύμφωνα με τη διακήρυξη, άρθρο 2.4.5.
 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τους όρους των Παραγράφων «2.2.
 13. 3 Λόγοι Αποκλεισμού» και «2.2.4 Κριτήρια Επιλογής & Αποδεικτικά Στοιχεία».
 14. Τα τεύχη της διακήρυξης διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Μυτιλήνης, mytilene.gr στην κατηγορία Ηλεκτρονική Ενημέρωση – Προκηρύξεις.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ