O Δήμαρχος Λέσβου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (ΥΑ 11389/ΦΕΚ 185/ΤΒ/23-3-93) σε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της κάθε ομάδας των ειδών και αφορά την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (195.000,00), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 10/06/2016.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/06/2016.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/06/2016, ημέρα Τετάρτη 14:00΄ μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, στις 06/07/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό για την υποβολή των προσφορών γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα, γραμμένα στα οικεία μητρώα του άρθρου 7 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία και διάθεση των προς προμήθεια υλικών.

Οι ανωτέρω υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους πιστοποιητικό περί εγγραφής στα μητρώα αυτά. Επίσης απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., διαδικτυακή πύλη www. promitheus .gov.gr). Οι Προσφέροντες οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό προς τον Δήμο Λέσβου, για την ομάδα ή τις ομάδες που επιθυμούν να καταθέσουν προσφορά, η οποία θα καλύπτει το 2% του προϋπολογισμού της ομάδας, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και αναλυτικά είναι:

ΟΜΑΔΑ Α΄: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ποσό 2.051,25 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Β΄: ΞΥΛΕΙΑΣ ποσό 632,40 ευρώ
ΟΜΑΔΑ Γ΄: ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ποσό 649,24

με χρόνο ισχύος για τουλάχιστον τριάντα ημέρες (30) μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση θα κληθούν να καταθέσουν προ της υπογραφής της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ του κάθε φορέα με τον οποίο θα υπογραφεί ξεχωριστή σύμβαση, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών για τα προς προμήθεια υλικά βρίσκονται στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2251350565-516.

Αναλυτικά :
Η περίληψη διακύρηξης
Η διακύρηξη
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς ξυλείας
Το έντυπο οικονομικής προσφοράς Οικοδομικών υλικών
Το νέο έντυπο οικονομικής προσφοράς σιδηρικών υλικών
Η μελέτη

Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης