Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου”, προϋπολογισμού:  εβδομήντα χιλιάδων, εκατόν ενενήντα εννέα, και τριάντα λεπτών (70.199,30)  ευρώ με  Φ.Π.Α. 17%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 – ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Ταχ. Κωδ.: 81132

Τηλ.:22513 50516, 22513 50565

Telefax:22513 50510

E-mail:  promithies@mytilene.gr

Ιστοσελίδα: www.mytilene.gr

 

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.mytilene.gr /ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

 1. Κωδικός CPV: 44921200-4, 44531510-9, 44313000-7, 44831000-4, 44114250-9

 

 1. 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 411
 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου.
 3. Εναλλακτικές προσφορές: ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ
 4. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-08-2019.
 5. Κριτήριο ανάθεσης: Η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) .
 6. Καταληκτική ημερομηνία διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, την 06ην Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
 7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες.
 8. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
 9. Χρηματοδότηση: Ίδιοι πόροι του Δήμου ΛΕΣΒΟΥ.

 

Αναλυτικά

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

 

 

 

                                                                        Η

                                                               ΔΗΜΑΡΧΕΥΟΥΣΑ

                                                               ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                                         ΑΝΤΩΝΕΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ