Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια ξυλείας για τις ανάγκες των έργων οδοποιίας του Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού  έως του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000,00 €)  χιλιάδων ευρώ με ΦΠΑ 16% . (Αριθμός Μελέτης 95 / 2015).

Καλούνται όλοι  οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν κλειστές προσφορές μέχρι 22 Ιουνίου 2015 και ώρα 12:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, Ελ.Βενιζέλου 13-17, 2ος  όροφος,  όπου  παρέχονται  και  σχετικές  πληροφορίες, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Ευαγγελία Αργυρού, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.