Ο Δήμος Λέσβου διακηρύττει ότι την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.30 π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχείο, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου, 1ος όροφος, θα διεξαχθεί πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, και συμπλήρωση τιμολογίου και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια των υλικών που περιγράφονται αναλυτικά στην διακύρηξη. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι 949164 και πρόκειται για έργο με τίτλο «Προμήθεια μουσικών οργάνων για την Ενίσχυση Πολιτιστικών εκδηλώσεων της Τ.Κ. Κάτω Τρίτος». Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών (25.432,76 €) πλέον του Φ.Π.Α. 16%, ήτοι συνολικά ποσού είκοσι εννέα χιλιάδων και πεντακοσίων δύο ευρώ (29.502,00 €) Η προμήθεια θα καλυφθεί με χρηματοδότηση από το Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της υπαίθρου, σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, Μέτρο 41 «Στρατηγικές τοπικής Ανάπτυξης» κατά 75% και το υπόλοιπο 25% από ιδίους πόρους του Δήμου Λέσβου.

Ισχύουν γενικά οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 7,8 και 18 του ΕΚΠΟΤΑ. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου (οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17 Ταχ. Κώδ. 81100) μέχρι την 5η Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15.00. Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από την έδρα του Δήμου Λέσβου Ελ.Βενιζέλου 13-17, μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 13.00. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22513 50565, αρμόδια υπάλληλος κα Πελαγία Αράμβογλου.

Αναλυτικά :

Ο Δήμαρχος Λέσβου

Γαληνός Σπύρος