Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια μοκετών, πλαστικών δαπέδων κ.τ.λ. ” –  (Προμήθεια μοκετών για τις ανάγκες του Παλαιού Δημαρχείου).                  

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η με αριθ. 622/07-07-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

 

Σχετική η αριθμ 15/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  Πέμπτη 16-07-2020 και ώρα 14:00.

 

Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ 81132) με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Eίτε αυτοπροσώπως,
  2. Eίτε από νόμιμο εκπρόσωπο,
  3. Eίτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), κατόπιν ενημέρωσης σχετικά της αναθέτουσας αρχής για

την αποστολή,

  1. Eίτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ( ημερομηνία αποστολής -voucher), κατόπιν ενημέρωσης σχετικά

της αναθέτουσας αρχής για την αποστολή.

 

 

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μυτιλήνης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την προμήθεια:

“Προμήθεια μοκετών, πλαστικών δαπέδων κ.τ.λ. –  (Προμήθεια μοκετών για τις ανάγκες του Παλαιού Δημαρχείου).                  

 

Η Τεχνική Περιγραφή

Ο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ