Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια μηχανών γραφείου (υπολ. λογ. μηχανές, φαξ, τηλεφωνικές συσκευές κλπ)” – Προμήθεια νέας ταμειακής μηχανής Μουσείου ΘΕΟΦΙΛΟΥ, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 444,60 ευρώ με  ΦΠΑ (17%).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την Τρίτη 17-03-2020 και ώρα 14:00.

Αναλυτικά: