ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο:” Προμήθεια μηχανοκίνητων μικρών σκαφών-σωστικών λεμβών για τις ανάγκες των δημοτικών παραλιών.”

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 767/18-05-2018  απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1.

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, μέχρι τις 14:00΄ της Δευτέρας 18-06-2018.

 

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Σας γνωρίζουμε ότι ο ανάδοχος, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

  1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της προσφοράς). Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).

 

  1. Φορολογική ενημερότητα

 

  1. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 73 παρ.2 του Ν.4412/2016).

 

  1. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

 

  1. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.

 

6.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

 

Αρμόδιος υπάλληλος κ. Αντωνέλλος Μαρίνος, στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

 

Τηλ: 2251350565

Fax: 2251350510

e-mail: promithies@mytilene.gr

Αναλυτικά η μελέτη εδώ

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ