Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού € 580.320,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Έλαβε συστημικό αριθμό : 94780.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα 15/10/2020 και ώρα 14:00 . Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 20/10/2020, Ώρα 12:00.

Αναλυτικά: