Ο Δήμος Μυτιλήνης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια ΜΑΠ Μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Μυτιλήνης», προϋπολογισμού 249.835,72 ευρώ με ΦΠΑ 17%.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Έλαβε συστημικό αριθμό : 94883 .

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα 03/08/2020, Ώρα 14:00 . Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 06/08/2020, Ώρα 12:00.

Αναλυτικά: