Ο Δήμος Λέσβου, προκηρύσσει “Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό’’, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή (στην τιμή της μελέτης) για την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου».

Η προμήθεια προϋπολογίστηκε στο συνολικό ποσό των δέκα πέντε χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά (15.378,70 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 16%.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 15η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 2ος όροφος Γραφείο Προμηθειών (Ελευθερίου Βενιζέλου 13 – 17 Μυτιλήνη).

Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους του Δήμου Λέσβου.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται στα τηλέφωνα 22513-50565 & 22513-50516, και στο  Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, κτίριο του Δημαρχείου Λέσβου, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά :