Ο Δήμος Λέσβου, πρόκειται να προχωρήσει σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ναυαγοσωστικού υλικού κ.λ.π.) για ανάγκες δημοτικών πλαζ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, βάσει της συνημμένης με αριθ. 72/2016 Μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σε κλειστό φάκελο  την οικονομική προσφορά τους, με υπογραφή και σφραγίδα της εταιρείας τους, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ο τίτλος της προμήθειας ή υπηρεσίας, προς το Γραφείο Προμηθειών, μέσω πρωτοκόλλου του Δήμου, μέσω fax ή μέσω e-mail, έως τη Δευτέρα 23/05/2016 και ώρα 15:00.

Αναλυτικά :

  • Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
  • Η Μελέτη
  • Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς