ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ     
ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
__________________________________________________
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Ταχ. Κωδ: 811 32
Πληροφορίες: Μ. Αντωνέλλος
Τηλ: 2251350565
Fax: 2251350510
e-mail: promithies@mytilene.gr
Μυτιλήνη:  19-06-2020
Αριθ. Πρωτ.:  ΔΟΥ/17919
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Μυτιλήνης  ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ναυαγοσωστικό υλικό κλπ) για τις ανάγκες των δημοτικών πλαζ”.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η αριθ. 571/12-06-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ 52/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό, από τους ενδιαφερόμενους, δύναται να γίνει α)μόνο για τα είδη μιας ομάδας ή β)για περισσότερων της μιας ομάδας ή γ) για το σύνολο των ομάδων του προϋπολογισμού της μελέτης.

Κάθε προμηθευτής που εκδηλώνει ενδιαφέρον και καταθέτει σχετική προσφορά, είναι υποχρεωμένος επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι αυτά που προσφέρει συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και ότι διαθέτει τα απαιτούμενα από την αριθμ 52/2020 μελέτη δικαιολογητικά.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς οφείλουν να διαθέτουν:

Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 της εκάστοτε κατασκευάστριας ή προμηθεύτριας εταιρείας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού.

Πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 της εκάστοτε κατασκευάστριας ή προμηθεύτριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού

Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 18001:2008 – OHSAS 18001:2007 της εκάστοτε κατασκευάστριας ή προμηθεύτριας εταιρείας ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού

Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και την Συγγραφή Υποχρεώσεων της αριθμ 52/2020 μελέτη της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την  26-06-2020 Ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι φάκελοι των προσφορών μπορούν να κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Μυτιλήνης (Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη Τ.Κ 81132) με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Eίτε αυτοπροσώπως,
  2. Eίτε από νόμιμο εκπρόσωπο,
  3. Eίτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), κατόπιν ενημέρωσης σχετικά της αναθέτουσας αρχής για την αποστολή,
  4. Eίτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς ( ημερομηνία αποστολής -voucher), κατόπιν ενημέρωσης σχετικά της αναθέτουσας αρχής για την αποστολή.

   Έξω από τον σφραγισμένο φάκελο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου και τα εξής:

ΠΡΟΣ:

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Μυτιλήνης

Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μυτιλήνης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την συμμετοχή στον διαγωνισμό:

“Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ναυαγοσωστικό υλικό κλπ) για τις ανάγκες των δημοτικών πλαζ”.

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο του Δήμου Μυτιλήνης .

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

Ο ανάδοχος θα μας προσκομίσει επιπλέον:

1.Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης (εάν συμμετέχει με αντιπρόσωπό του) (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).

2. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (1 και 2) γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους.

3.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την σχετική ενημέρωση του προσωρινού αναδόχου, από την υπηρεσία μας.

Συνημμένα η σχετική μελέτη .

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ