Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμηθείας με τίτλο Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ναυαγοσωστικού υλικού κ.λ.π.) για τις ανάγκες δημοτικών πλαζ προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 12.820,51  €  χωρίς ΦΠΑ (17%)   Δύναται να υποβάλουν προσφορά στο σύνολο των ειδών μίας ή περισσοτέρων κατηγοριών της προμήθειας είτε στο σύνολο των ειδών όλων των κατηγοριών της προμηθείας .

Αναλυτικά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ