Ο Δήμος Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ναυαγοσωστικού υλικού κλπ) για τις ανάγκες δημοτικών πλαζ”.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο. Κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), είτε για το σύνολο των ειδών μίας (1) ομάδας, είτε περισσοτέρων ομάδων ή και για το σύνολο των ειδών όλων των ομάδων της προμήθειας, μέχρι τις 14:00΄ της Δευτέρας 09-07-2018.

Αναλυτικά: