Μετά από  την υποβολή ένστασης κατά της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού “προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών του δημοτικού φωτισμού ΔΕ Μυτιλήνης” προυπ/μού 60.000,00 ευρώ, ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθ. 15   του ΕΚΠΟΤΑ , με το οποίο προβλέπεται  και η λήψη απόφασης, επί της ένστασης από την οικονομική επιτροπή, αναβάλλεται η διενέργεια του διαγωνισμού στις  09/04/2015.

Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού θα δημοσιευθεί  με νέα ανακοίνωση.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ


Ο Δήμος Λέσβου προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ για την συντήρηση του δημοτικού φωτισμού Δ.  Ε.  Μυτιλήνης .

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία 60.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 16%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την 09η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη, ώρα 09.30΄έως 10.00΄π.μ.  Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 1.034,48 ευρώ.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου, Ελ.Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, αρμόδιοι υπάλληλοι : κ. Μ. Βρατσάνος,  κ.  Ευαγ. Αργυρού,  Τηλέφωνο : 2251350565 / 516 .

Αναλυτικά :