Ο Δήμαρχος Λέσβου

προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων και ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση: α. του δημοτικού φωτισμού του Δήμου Λέσβου και β. φωτισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων  προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

Περίληψη Διακήρυξης

Αναλυτική Διακήρυξη

Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ