Ο Δήμαρχος Λέσβου, προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων κλπ. και ηλεκτρολογικών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης του δημοτικού φωτισμού όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λέσβου πλην Δ. Ε. Μυτιλήνης, συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 60.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, 1ος όροφος, διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, την 11η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα, ώρα 10.30 π.μ. . Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αντίγραφου μελέτης και συμπληρωματικών εγγράφων είναι 8 Απριλίου 2016 και ώρα 13.00, η ημερομηνία λήξης αποστολής των προσφορών είναι 8 Απριλίου 2016 και ώρα 15.00.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, από το Γραφείο Προμηθειών και Δημοπρασιών Προμηθειών του Δήμου Λέσβου. Αρμόδια κα Πελαγία Αράμβογλου, Διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 , 2ος όροφος, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη.

Αναλυτικά :