Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

 Προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια : λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων, ασφαλειών κλπ για την συντήρηση του δημοτικού φωτισμού Δ.Ε.Μυτιλήνης .

  συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 60.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 16%.

 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, την 23η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη, ώρα 09.30΄έως 10.00΄π.μ. Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία της αποσφράγισης των προσφορών.

 Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί στο 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός του Φ.Π.Α., δηλαδή ποσού 1.034,48 ευρώ.

 Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου Λέσβου,

Ελ.Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, αρμόδιοι υπάλληλοι: κ. Μ. Βρατσάνος,

κ. Ευαγ. Αργυρού, Τηλέφωνο:2251350565/516.

Αναλυτικά  η μελέτη εδώ

 

 

                                                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ

 

 

 

                                      ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΠΗΣ