Ο Δήμος Μυτιλήνης ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια Λαμπτήρων, Φωτιστικών Σωμάτων και Ηλεκτρολογικό Υλικό για τη Συντήρηση του Δημοτικού φωτισμού του Δήμου Μυτιλήνης”.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η με αριθμ. 440/24-04-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) η βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Σχετική η αριθμ 30/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της αριθμ 30/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια στο πρωτόκολλο του Δήμου, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την 07-05-2020 Ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η Μελέτη