ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                       
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ                                  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                       
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη
Ταχ. Κωδ: 811 32
Πληροφορίες: Μ. ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ
Τηλ: 2251350565
Fax: 2251350510
e-mail: promithies@mytilene.gr
Μυτιλήνη 01-07-2020
Αριθ. Πρωτ.: ΔΟΥ/ 19914
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης  της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια κλιματιστικών και συσκευών ψύξης και θέρμανσης” – {Προμήθεια τριών (3) μικρών ψυγείων πάγκου (mini – bar)}, προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 402,00 ευρώ με  ΦΠΑ 17%.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας  έχει εκδοθεί α) η με αριθ. 611/01-07-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) τη βεβαίωση της αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α  του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής  μέχρι και ώρα 14:00 της Τετάρτης 08-07-2020.

Ο φάκελος θα αναγράφει με κεφαλαία γράμματα τα εξής:

ΠΡΟΣ: Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Μυτιλήνης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την προμήθεια με τίτλο:

“Προμήθεια κλιματιστικών και συσκευών ψύξης και θέρμανσης” – {Προμήθεια τριών (3) μικρών ψυγείων πάγκου (mini – bar)}.

Αρμόδιος υπάλληλος ο κ. ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ στα τηλέφωνα και mail που αναφέρονται παραπάνω.

Συνημμένα η σχετική τεχνική περιγραφή .

Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΥΤΕΛΗΣ