Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με την διαδικασία απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια  κλιματιστικών για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Λέσβου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.446,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93/2019 μελέτη  Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών .

 

Αναλυτικότερα

Η Μελέτη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ1