Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης οικίσκου με χρήση αναψυκτήριου εντός δημοτικού οικόπεδου οικισμού Κώμης, προϋπολογισμού 70.200,00 ευρώ με  Φ.Π.Α. 17%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου Λέσβου, οδός Ελ. Βενιζέλου 13-17, την 14η  Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄π.μ. (ημερομηνία και χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού & έναρξη αποσφράγισης προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού).

Αναλυτικά: